Tags » Forum

Thank you so much ladies. 

I started a Facebook forum to help ladies be healthier, tackle sugar cravings, helpful info, have a support group-

the responses I’ve got are breath taking- here are some/// 193 woorden meer

Faces in the Crowd: Do you think the changes of the bell schedule are necessary?

“I really liked the short days. Now that it’s more even and everyday is the same, I don’t really like it.” -Claire Seneria (9)

“I don’t think there are many changes made. 52 woorden meer

Forum

Gayon sa banika

Nagbabaragat sa mga mall, sa mga parke o pasyaran, an namaghanap sin kaogmahan. Padaraw an ribok, an haguros san katawohan, an kolor san mga sabong nan ilaw. 50 woorden meer

Iristorya

Kuri

Pito nganyan an tirauti na kasal’an. Kun di’ mo pa aram, mati’ano kun batugan mo na pagdiskubriha, kay badi inhihimo mo na. Badi di’ mo aram na maraot ngay’an. 182 woorden meer

Iristorya

An namaglaom

An ama, di’ na dumdom kun kan’o siya urhi pagkanhi sa bungto. Di’ na ngani niya syerto kun ikapira pa’k ini; kun ikaduwa o ikatolo… Kaya, maski angay siya magpaimod sin kumpyansa nan pagiging pamilyar, reparuhon sa pandok nan kiwa niya an hadok san pagpakanhi gihapon; kulba na sugad san namatian niya san una… 210 woorden meer

Iristorya

An bantay

Di’ man ‘gud nagriribok… Nag-iimod hamok; wara pirok na imod, na sugad sin bagaw, ‘Insasayudan ko ikaw, kada kiwa mo…’ Maski an pagkatugbos niya, sugad sin pinasok, na malin sayo hamok na lumpat, abot na tulos an paglalanaton… 52 woorden meer

Iristorya