Tags » V

Her pt1(BTS Fanfic series)

Author’s note:

Hey guys! Go check out Cube entertainment’s new-or-not-so-new boy group, Pentagon. They’re actually really talented but rather underrated so do give their MVs a go. 2.080 woorden meer

Fanfiction

[BTS FF Freelance] Card Value - (Chapter 1)

Card Value (Chapter 1)

By : XIII

Min Yoongi (BTS), Park Jimin (BTS), Kim Taehyung (BTS), Jung Hoseok (BTS), Kim Seokjin (BTS), Kim Namjoon (BTS) 1.518 woorden meer

BTS FF FREELANCE

'LOVE YOURSELF 承 Her'

Nói luôn thì đây là album mình ưng từ đầu đến chân. Từ đỉnh chạm bầu khí quyển đến gót dẫm mặt đất. Từ trong ra ngoài, chéo bên nọ sang bên kia. 4.356 woorden meer

~Lalala~