Tags » VN

Thời mạt vận

Thời mạt vận…VN

*

VN tan nát … đến suy tàn

Quyền lực lọt tay lũ ác gian

Tham nhũng lan tràn thành Quốc nạn… 252 woorden meer

Thi Tập. Cỏ Độc