Servicevoorwaarden

De essentie:
Wij (de mensen van Automattic) bieden een hostingservice voor blogs en websites, WordPress.com, en willen graag dat je er gebruik van maakt. Onze basisservice is gratis. Voor geavanceerde functies als domeinhosting en extra opslagruimte hebben we betaalde upgrades ter beschikking. Onze service is ontworpen om je zo veel mogelijk controle en zeggenschap te geven over wat er op je site gebeurt en we moedigen je aan je vrij te uiten. Let echter wel op wat je publiceert. Zorg er met name voor dat geen van de verboden items (zaken als spam, virussen of dreigementen en oproepen tot geweld) op je site verschijnen of dat er vanuit je site naar wordt gekoppeld.

Als je een WordPress.com site ontdekt waarvan je denkt dat deze in strijd is met onze servicevoorwaarden, nodigen we je uit naar onze pagina voor het oplossen en rapporteren van geschillen te gaan.

(Opmerking: we hebben besloten de onderstaande Servicevoorwaarden beschikbaar te stellen onder een Creative Commons-GelijkDelen-licentie. Dat betekent dat we je van harte uitnodigen de voorwaarden te kopiëren en voor eigen gebruik aan te passen. Let er wel op dat je verwijzingen naar ons vervangt door die naar jou. En we zouden het waarderen als je ergens op je site een link naar WordPress.com plaatst. We hebben veel geld en tijd aan het onderstaande besteed en vinden dat anderen dat niet ook hoeven te doen.)

Servicevoorwaarden:
De volgende voorwaarden gelden voor het gebruik van de website WordPress.com en alle content, services en producten die beschikbaar zijn op of via de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot Jetpack by WordPress.com (‘Jetpack’) en de service WordPress.com VIP hosting (‘VIP Service’) (bij elkaar: de ‘Website’). De Website wordt aangeboden op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle ongewijzigde voorwaarden die hierin zijn opgenomen en alle andere operationele regels, beleidsregels (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het Privacybeleid van Automattic) en procedures die van tijd tot tijd door Automattic op deze site worden gepubliceerd (gezamenlijk: de ‘Overeenkomst’). Als je in de Verenigde Staten woont, is je overeenkomst met Automattic Inc. (US) en als je buiten de Verenigde Staten woont, is je overeenkomst met Aut O’Mattic Ltd. (Ierland) (ieder, “Automattic” of “wij”).

Lees deze Overeenkomst aandachtig voordat je de Website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de website te bezoeken of te gebruiken onderwerp je je aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag je de Website niet bezoeken en geen services gebruiken. Als deze voorwaarden door Automattic als aanbod worden beschouwd, blijft aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden.

De Website is niet gericht op kinderen jonger dan 13 en service op de Website wordt alleen geboden aan gebruikers van 13 jaar of ouder. Registreer je niet om de Website te gebruiken als je jonger bent dan 13. Iedereen die zich registreert als gebruiker of persoonlijke informatie geeft op de Website, verklaart dat hij/zij ouder is dan 13.

 1. Je account en site van WordPress.com. Als je een blog op de Website maakt, ben je verantwoordelijk voor de beveiliging van je account en blog, en ben je volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder het account plaatsvinden en andere activiteiten die met betrekking tot het blog plaatsvinden. Je mag geen trefwoorden beschrijven of toekennen aan je blog op een misleidende en onwettige manier, onder meer manieren die bedoeld zijn om de naam of reputatie van anderen te exploiteren. Automattic mag alle beschrijvingen of trefwoorden wijzigen of verwijderen als Automattic de beschrijvingen of trefwoorden ongepast of onwettig vindt of als deze op een andere manier tot aansprakelijkheid van Automattic kunnen leiden. Je moet Automattic direct informeren over elk onbevoegd gebruik van je blog of je account en over andere schendingen van de beveiliging. Automattic is niet aansprakelijk voor jouw activiteiten of nalatigheden, met inbegrip van alle soorten schade voortvloeiend uit deze handelingen of nalatigheden.
 2. Verantwoordelijkheden van bijdragers.

  Als je een blog bijhoudt, reageert op een blog, materiaal op de Website plaatst, links op de Website plaatst of op een andere manier materialen beschikbaar maakt (of een derde toestaat dit te doen) via de Website (al deze materialen: ‘Content’), ben je volledig verantwoordelijk voor de inhoud van, of de schade die voortvloeit uit deze Content. Dit is het geval ongeacht de vorm van de Content, met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, foto’s, video’s audio of codes. Door Content beschikbaar te maken, verklaar en garandeer je dat je content deze voorwaarden of de Gebruikersrichtlijnen niet overtreedt.

  Door Content naar Automattic te verzenden voor opname op je website, verleen je Automattic een wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om de Content te reproduceren, te wijzigen, aan te passen en te publiceren uitsluitend ten behoeve van de weergave, distributie en promotie van je blog. Deze licentie geeft Automattic het recht openbaar geplaatste content beschikbaar te stellen aan derden die door Automattic zijn geselecteerd (bijvoorbeeld via de Automattic Firehose), zodat deze derden je content via hun services kunnen analyseren en distribueren (maar niet openbaar weergeven).

  Je geeft andere gebruikers van WordPress.com ook toestemming om je Content te delen op andere WordPress.com sites en hun eigen Content eraan toe te voegen (oftewel je Content te rebloggen), zolang ze alleen een gedeelte van je bericht gebruiken en jou de credits als oorspronkelijk auteur geven door een link op te nemen naar jouw site (dit gebeurt automatisch via de functie Reblogging op WordPress.com!)

  Als je Content verwijdert, zal Automattic redelijke inspanningen leveren om deze van de Website te verwijderen, maar je erkent dat Content in de cache of verwijzingen naar de Content niet meteen onbeschikbaar kunnen worden gemaakt.

  Zonder een van deze verklaringen of de garantiebepalingen te beperken, heeft Automattic het recht (maar niet de verplichting) om, naar goeddunken van Automattic, (i) content te weigeren of te verwijderen die, naar redelijk oordeel van Automattic, in strijd is met het beleid van Automattic of op wat voor manier dan ook schadelijk of verwerpelijk is, of (ii) de toegang tot en het gebruik van de Website om wat voor reden dan ook te beëindigen voor of te weigeren aan een persoon of entiteit, naar goeddunken van Automattic. Automattic is niet verplicht restitutie te verlenen van eerder betaalde bedragen.

 3. Betaling en verlenging.
  • Algemene voorwaarden.
   Optionele betaalde services, zoals het aanschaffen van extra opslagruimte of een domein, zijn beschikbaar op de Website (dergelijke services: een ‘Upgrade’). Door een Upgrade te selecteren kom je overeen dat je Automattic de aangegeven kosten voor een maand- of jaarabonnement voor die service betaalt. Betalingen worden gefactureerd op basis van vooruitbetaling op de dag dat je je aanmeldt voor een Upgrade en dekken het gebruik van die service voor een maand- of jaarabonnement, zoals aangegeven. Upgradekosten zijn niet terug te vorderen.
  • Automatische verlenging.
   Als je Automattic niet voor het einde van de geldige abonnementsperiode informeert dat je een Upgrade wilt opzeggen, wordt je Upgradeabonnement automatisch verlengd en geef je ons het recht de dan geldende kosten voor het jaar- of maandabonnement voor de Upgrade (plus eventuele btw) te innen via een creditcard of andere betalingsmethode die we voor je hebben vastgelegd. Upgrades kunnen op elk moment worden opgezegd in het gedeelte Upgrades op het dashboard van je site.
 4. VIP-services.
  • Services voor hosting en support. De services VIP Hosting/VIP Support en VIP Support worden door Automattic geleverd onder de voorwaarden voor elk van deze services. Deze voorwaarden zijn respectievelijk te vinden op vip.wordpress.com/hosting-tos en op vip.wordpress.com/support-tos. Door je aan te melden voor een account voor de service VIP Hosting/Support of VIP Support kom je overeen de voorwaarden na te leven.
 5. Firehose.
  • Kosten, betaling. Door je aan te melden voor de WordPress.com Firehose kom je overeen Automattic de aangegeven maandelijkse kosten te betalen in ruil voor toegang tot de feeds. De geldende kosten worden gefactureerd vanaf de dag dat je toegang is gerealiseerd en voorafgaand aan het gebruik van de services. Automattic behoudt zich het recht voor de betalingsvoorwaarden en tarieven te wijzigen nadat we je dertig (30) dagen van tevoren schriftelijk in kennis hebben gesteld. Je kunt de toegang tot Firehose op elk moment opzeggen door 30 dagen van tevoren een schriftelijke kennisgeving naar Automattic te sturen.
  • Geoorloofd gebruik. Je mag de WordPress.com Firehose gebruiken om een product of service te ontwikkelen waarmee informatie op WordPress.com kan worden gezocht, weergegeven, geanalyseerd, opgehaald en bekeken. Je mag ook de naam of logo’s van WordPress.com en andere door Automattic beschikbaar gestelde merkelementen gebruiken om de bron van de informatie te achterhalen.
  • Ongeoorloofd gebruik. Je mag de WordPress.com Firehose niet gebruiken om producten of services die Automattic aanbiedt, in wezen te repliceren, met inbegrip van de herpublicatie van WordPress.com content of het maken van een afzonderlijk publicatieplatform. Als Automattic naar eigen goeddunken van mening is dat je deze voorwaarden of de geest van deze voorwaarden hebt geschonden of hebt geprobeerd te schenden, kan je het gebruik en de toegang tot WordPress.com Firehose tijdelijk of voorgoed worden ontzegd, met of zonder kennisgeving.
 6. Verantwoordelijkheden van Websitebezoekers. Automattic heeft niet alle op de Website geplaatste materialen, waaronder computersoftware, gecontroleerd en kan deze ook niet controleren. Daarom kan Automattic niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik of de gevolgen van deze materialen. Door de Website te exploiteren, verklaart of impliceert Automattic niet dat het de daarop geplaatste materialen goedkeurt, of dat het gelooft dat deze correct, nuttig of onschadelijk zijn. Het is je eigen verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om jezelf en je computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve content. De Website kan content bevatten die aanstootgevend, onfatsoenlijk of op een andere manier verwerpelijk is, en ook technische onvolkomenheden, typfouten en andere fouten bevatten. De Website kan ook materialen bevatten die de privacy- of publicatierechten van derden schenden of inbreuk maken op het intellectuele eigendom en andere eigendomsrechten van derden, of materialen bevatten waarvan het downloaden, kopiëren of gebruiken is onderworpen aan aanvullende voorwaarden, benoemd of onbenoemd. Automattic wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website door bezoekers, of uit het downloaden van erop geplaatste content door deze bezoekers.
 7. Content op andere websites. We hebben niet alle materialen, waaronder computersoftware, die beschikbaar worden gemaakt via de websites en webpagina’s waarnaar WordPress.com koppelt en die links bevatten naar WordPress.com, gecontroleerd, en we kunnen deze ook niet controleren. Automattic heeft geen controle over deze niet-WordPress-websites en -webpagina’s en is niet verantwoordelijk voor de content erop en het gebruik ervan. Door naar een niet-WordPress-website of -webpage te koppelen, verklaart of impliceert Automattic niet dat het de website of webpagina goedkeurt. Het is je eigen verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om jezelf en je computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve content. Automattic wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade die voortvloeit uit het gebruik van niet-WordPress-websites en -webpagina’s.
 8. Schending van het auteursrecht en het DMCA-beleid. Net zoals Automattic anderen vraagt zijn intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteert Automattic de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als je meent dat materialen die te vinden zijn op, of waarnaar wordt gekoppeld vanuit WordPress.com jouw auteursrechten schenden, wordt je verzocht dit bij Automattic te melden overeenkomstig het Digital Millennium Copyright Act (‘DMCA’)-beleid van Automattic. Automattic zal op al deze meldingen reageren, onder meer door als dat vereist of gepast is de schendende materialen te verwijderen of alle links naar de schendende materialen te verwijderen. Automattic zal de toegang tot en het gebruik van de Website voor een bezoeker beëindigen als, onder gepaste omstandigheden, is vastgesteld dat de bezoeker herhaaldelijk de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van Automattic of anderen heeft geschonden. In geval van een dergelijke beëindiging is Automattic niet verplicht restitutie te verlenen van eerder betaalde bedragen aan Automattic.
 9. Intellectueel eigendom. Deze Overeenkomst draagt geen intellectueel eigendom van Automattic of derden over van Automattic aan jou, en alle rechten op, aanspraken op en belangen in dit eigendom blijven (met betrekking tot de partijen) uitsluitend berusten bij Automattic. Automattic, WordPress, WordPress.com, het WordPress.com-logo en alle andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo’s die worden gebruikt in samenhang met WordPress.com of de Website zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Automattic of van licentiegevers van Automattic. Andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo’s die worden gebruikt in samenhang met de Website, kunnen handelsmerken van derden zijn. Het gebruik van de Website geeft je niet het recht of de toestemming om handelsmerken van Automattic of derden te reproduceren of op andere manieren te gebruiken.
 10. Advertenties. Automattic behoudt zich het recht voor advertenties op je blog te plaatsen, tenzij je een Upgrade zonder advertenties of een VIP Services-account hebt aangeschaft.
 11. Naamsvermelding. Automattic behoudt zich het recht voor om links met naamsvermelding, zoals ‘Blog op WordPress.com’, thema-auteur en lettertypebijdrage, in de voettekst of op de werkbalk van je blog weer te geven. De credits in de voettekst en op de werkbalk van WordPress.com mogen niet worden gewijzigd of verwijderd, ongeacht aangeschafte upgrades.
 12. Thema’s van Friends of WP.com. Door een partnerthema van het gedeelte Friends of WP.com in onze themamap te activeren, ga je akkoord met de servicevoorwaarden van deze partner. Je kunt deze servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door het partnerthema te deactiveren.
 13. Domeinnamen. Als je een domeinnaam registreert of een eerder geregistreerde domeinnaam gebruikt of overdraagt, ga je ermee akkoord dat het gebruik van de domeinnaam ook is onderworpen aan het beleid van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (‘ICANN’), waaronder de Domeinnaamregistratie en Klantenserviceovereenkomst.
 14. Google Apps. Als je een Google Apps-abonnement aanschaft, geldt dit gedeelte. Google Apps worden geleverd door Google en je gebruik van Google Apps is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden van Google voor de services. Deze moet u accepteren voordat u Google Apps de eerste keer gaat gebruiken. Automattic is een bevoegde doorverkoper van Google Apps, geeft geen garanties over de services die Google levert en wijst de aansprakelijkheid van Google af voor schade die wordt veroorzaakt door onze distributie en doorverkoop van hun services. Google biedt technische ondersteuning voor zijn diensten via de Richtlijn voor technische ondersteuning van services. Als je een bedrijf hebt en Google Apps aanschaft voor je WordPress.com site, verklaar je dat je 749 of minder werknemers hebt.
 15. Wijzigingen. We werken onze services voortdurend bij. Soms betekent dit dat we de juridische voorwaarden moeten wijzigen waaronder onze services worden aangeboden. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen, laten we het je weten door het op een van onze blogs te vermelden, of door je een e-mailbericht of andere mededeling te sturen voordat de wijzigingen van kracht worden. In de mededeling zal een redelijke periode worden aangegeven voordat de nieuwe Voorwaarden van kracht worden. Als je het niet eens bent met onze wijzigingen, moet je binnen de aangegeven periode stoppen met het gebruik van WordPress.com. Je vervolgde gebruik van WordPress.com is onderworpen aan de nieuwe Voorwaarden. Geschillen die vóór de wijzigingen zijn ontstaan, zullen echter worden onderworpen aan de Voorwaarden (inclusief de clausule over bindende individuele arbitrage) die van kracht waren voordat het geschil ontstond.
 16. Beëindiging. Automattic kan de toegang tot alle of enkele delen van de Website op elk moment met onmiddellijke ingang beëindigen, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving. Als je deze Overeenkomst of je eventuele WordPress.com account wilt beëindigen, hoef je alleen te stoppen met het gebruik van de Website. Alle bepalingen in deze Overeenkomst die door hun aard na beëindiging geldig behoren te blijven, blijven dat ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, uitsluitingen van garantie, vrijwaringen en beperkingen van aansprakelijkheid.
 17. Uitsluiting van garantie. De Website wordt ‘als zodanig’ geleverd. Automattic en zijn leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij elke garantie van elke soort, expliciet of impliciet, af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet schenden van rechten. Noch Automattic noch zijn leveranciers en licentiegevers geven de garantie dat de Website foutvrij is en dat de toegang ertoe ononderbroken zal zijn. Als je dit daadwerkelijk leest, is hier een traktatie. Je begrijpt dat je volledig op eigen verantwoordelijkheid en risico content of services downloadt van of op andere wijze verkrijgt via de Website.
 18. Aansprakelijkheidsbeperking. In geen geval kunnen Automattic, zijn leveranciers en licentiegevers aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot een onderwerp van deze overeenkomst op grond van een contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of een andere wettelijke of billijke theorie voor: (i) enige bijzondere, incidentele of gevolgschade, (ii) de kosten van aanschaf of vervanging van producten of services, (iii) onderbreking van het gebruik of verlies of beschadiging van gegevens of (iv) bedragen die hoger zijn dan wat je onder deze overeenkomst aan Automattic hebt betaald in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de actie. Automattic is niet aansprakelijk voor eventuele storingen of vertragingen als gevolg van zaken buiten zijn redelijke controle. Het voorafgaande is niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.
 19. Algemene verklaringen en garantie. Je verklaart en garandeert dat (i) je de Website zal gebruiken in strikte overeenstemming met het Privacybeleid van Automattic, met deze Overeenkomst en met alle toepasselijke wetten en voorschriften (met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle lokale wetten en voorschriften in je land, provincie, stad of ander bestuurlijk gebied met betrekking tot onlinegedrag en aanvaardbare inhoud, en met inbegrip van alle toepasselijke wetten met betrekking tot de overdracht van technische gegevens die uit de Verenigde Staten of het land waarin je woont worden geëxporteerd) en dat (ii) je met het gebruik van de Website niet de intellectuele eigendomsrechten van derden schendt of toe-eigent.
 20. Vrijwaring. Je komt overeen Automattic, zijn contractanten, licentiegevers en hun respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren van alle aanspraken en kosten, waaronder advocaatkosten, die voortvloeien uit je gebruik van de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot je schending van deze Overeenkomst.
 21. Vertaling. Deze Voorwaarden zijn oorspronkelijk geschreven in het Engels (VS). We kunnen deze Voorwaarden in andere talen vertalen. Als er een conflict ontstaat tussen een vertaalde versie van deze Voorwaarden en de Engelse versie, geldt de Engelse versie.
 22. Diversen. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen Automattic en jou met betrekking tot het onderwerp hiervan, en kan alleen worden gewijzigd door een schriftelijke aanvullende overeenkomst die is ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Automattic, of door het plaatsen van een herziene versie door Automattic. Behalve als de eventuele toepasselijke wetgeving anders bepaalt, is deze Overeenkomst, elke toegang tot of alle gebruik van de Website onderworpen aan de wetgeving van de staat Californië in de Verenigde Staten, met uitzondering van eventuele tegenstrijdigheden in de wet, en het juiste arrondissement voor alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op het voornoemde, is de staat en federale rechtbanken in San Francisco County in Californië. Behalve voor aanspraken op opgelegde genoegdoening of een andere billijke genoegdoening en aanspraken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten (die zonder borgstelling kunnen worden voorgelegd aan elke bevoegde rechtbank), wordt elk geschil dat voortvloeit uit deze Overeenkomst definitief beslecht in overeenstemming met de Comprehensive Arbitration Rules van de Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (‘JAMS’) door drie arbiters die in overeenstemming met deze Rules worden aangewezen. De arbitrage zal in de Engelse taal plaatsvinden in San Francisco in Californië, en de arbitrale beslissing kan worden afgedwongen door elke rechtbank. De in het gelijk gestelde partij van een rechtshandeling of procedure om deze Overeenkomst af te dwingen heeft recht op vergoeding van advocaatkosten en andere kosten. Als enig onderdeel van deze Overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar wordt geacht, wordt dat onderdeel zodanig geïnterpreteerd dat het de oorspronkelijke intentie van de partijen weergeeft, en blijven de resterende onderdelen onverminderd van kracht. Door een verklaring van afstand door een van de partijen van een voorwaarde van deze Overeenkomst of enige schending daarvan, wordt deze voorwaarde of schending in geen enkel geval opgeheven. Je mag je rechten onder deze Overeenkomst overdragen aan elke partij die akkoord gaat met de voorwaarden erin en overeenkomt zich eraan te houden. Automattic kan zijn rechten onder deze Overeenkomst zonder voorwaarden overdragen. Deze Overeenkomst is bindend voor en zal ten goede komen aan de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

Overzicht van wijzigingen